Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง 67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ 081-797-6566

 
นายนันทภพ มีเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
(081-498-4365)
นางมนัญชยา ขุนภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานทางการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 สาส์นจากนายก
 ประวัติความเป็นมา
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบาย No Gift Policy
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
คู่มือประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เก่ยวข้องกับสินบน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (ดู : 91) 1 พ.ย. 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 17) 31 ต.ค. 2566
ประกาศเพิกถอนประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 (ดู : 240) 30 ม.ค. 2566
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 531) 29 มิ.ย. 2564
โครงการซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 428) 10 มิ.ย. 2564
จางกอสรางโครงการกอสราง สะพาน หมูที่ ๒ - หมูที่ ๔ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (ดู : 333) 4 มิ.ย. 2564
การซื้อติดตั้งทุนทาเทียบเรือลอยนํ้า หมูที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (ดู : 440) 1 มิ.ย. 2564
ร่างจางกอสรางโครงการกอสรางสะพาน หมูที่ ๒ - หมูที่ ๔ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (ดู : 398) 25 พ.ค. 2564
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะพระทอง เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางสะพานคลองเข หมู ๑ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (ดู : 345) 18 พ.ค. 2564
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 403) 11 พ.ค. 2564
บกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 422) 11 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 384) 21 เม.ย. 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 390) 30 มี.ค. 2564
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยนํ้า หมู่ที่ ๔ (ดู : 277) 25 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริการแรงงาน คนที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 269) 16 มี.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 279) 15 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งสาย LAN ระหว่างอาคารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 293) 15 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 275) 11 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 279) 19 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 255) 18 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 272) 15 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 264) 15 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 270) 14 ม.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 256) 13 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 265) 11 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 280) 11 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 249) 11 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 275) 7 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 276) 6 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 249) 5 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องนอนบ้านพักข้าราชการของ อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 254) 5 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 251) 4 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 252) 4 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 264) 4 ม.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 268) 4 ม.ค. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 257) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำ ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 260) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 250) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 256) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 248) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 273) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการและป้ายจุดคัดกรองโควิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 257) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 243) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 257) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 237) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 234) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 241) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 248) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 245) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 251) 15 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 245) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 269) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 245) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพายพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 239) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 242) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารกลางวัน โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมซ่อมโป๊ะท่าเรือ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 238) 30 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พ่นกันสนิมรถยนต์ (ดู : 247) 25 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 245) 18 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือบรรทุกยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 241) 16 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 258) 16 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
  67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 
โทรศัพท์ : 081-797-6566
โทรสาร : -
E-mail Address : kohprathong@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kohprathong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs