Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง 67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ 081-797-6566

 
นายนันทภพ มีเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
(081-498-4365)
นางมนัญชยา ขุนภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานทางการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 สาส์นจากนายก
 ประวัติความเป็นมา
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบาย No Gift Policy
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
คู่มือประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เก่ยวข้องกับสินบน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขยายกำหนดเวลาดำเนินกาารตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 (ดู : 99) 29 เม.ย. 2567
การประชุมประชาคมประจำปี 2567 (ดู : 110) 27 มี.ค. 2567
ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 86) 12 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ดู : 105) 20 ธ.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (ดู : 117) 13 ธ.ค. 2566
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 96) 14 พ.ย. 2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) (ดู : 61) 27 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธืเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม (ดู : 59) 27 ต.ค. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 69) 15 ก.ย. 2566
แนวทางการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 75) 25 ส.ค. 2566
ระยะเวลาการชำระภาษี (ดู : 196) 19 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 81) 4 เม.ย. 2566
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 86) 4 เม.ย. 2566
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) (ดู : 156) 3 เม.ย. 2566
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู : 161) 30 มี.ค. 2566
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 97) 23 มี.ค. 2566
โปรโมชั่นอย่างไรให้ถูกกฎหมาย (ดู : 103) 9 มี.ค. 2566
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (ดู : 78) 10 ก.พ. 2566
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy (ดู : 110) 18 ม.ค. 2566
ยาเสพติด ภัยร้ายใกล้ตัว (ดู : 116) 4 ม.ค. 2566
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ดู : 111) 4 ม.ค. 2566
การบันทึกฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบ INFO (ดู : 78) 21 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 133) 15 ธ.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 183) 29 พ.ย. 2565
ปฏฺิทิน การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 163) 1 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2565) (ดู : 71) 31 ต.ค. 2565
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ดู : 82) 10 ต.ค. 2565
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาศ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 120) 10 ต.ค. 2565
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู : 116) 26 ก.ย. 2565
การรณรงค์ด้านฝุ่นละอองในบรรยากาศ (ดู : 78) 23 ส.ค. 2565
โดนร้านค้าออนไลน์โกงต้องทำอย่างไร? (ดู : 172) 22 ส.ค. 2565
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 76) 19 ส.ค. 2565
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (ดู : 97) 1 ส.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการเก็บภาษีในปี 2565 (ดู : 163) 27 มิ.ย. 2565
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 (ดู : 81) 24 มิ.ย. 2565
ต้านยาเสพติด (ดู : 164) 24 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ 22/2565 (ดู : 170) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เรื่องแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง(พ.ศ.2565) (ดู : 73) 1 มิ.ย. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 184) 1 มิ.ย. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 176) 1 มิ.ย. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 167) 1 มิ.ย. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 169) 1 มิ.ย. 2565
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2565 (ดู : 78) 31 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ (ดู : 75) 18 พ.ค. 2565
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ดู : 83) 17 พ.ค. 2565
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 74) 16 พ.ค. 2565
ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 190) 10 พ.ค. 2565
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ที่ 6 สนับสนุนทุ่นจอดเรือพร้อมเชือก (ดู : 199) 5 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 161) 2 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 161) 2 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษษราชการแทนปลัดองค์การบริการส่วนตำบล (ดู : 162) 2 พ.ค. 2565
กิจกรรมส่งเสรืมอาชีพคนพิการเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการ (ดู : 73) 19 เม.ย. 2565
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท ในวันสงกรานต์ 2565 (ดู : 200) 11 เม.ย. 2565
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 104) 1 เม.ย. 2565
ขอเชิญ ผู้สูงอายุ คนพิการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม (ดู : 80) 1 มี.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 215) 28 ก.พ. 2565
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (ดู : 191) 14 ก.พ. 2565
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 192) 14 ก.พ. 2565
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 (ดู : 265) 26 ม.ค. 2565
สิทธิประโยชน์คนพิการ (ดู : 75) 25 ม.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
  67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 
โทรศัพท์ : 081-797-6566
โทรสาร : -
E-mail Address : kohprathong@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kohprathong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs